විවිධත්වය මාධ්‍ය ඇසින්: පුහුණු වැඩමුළුව හා මාධ්‍යකරණ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

0
97

අවසන් දිනය: 2021 ජනවාරි 8
මුද්‍රිත සහ ඇසි දිසි මාධ්‍යවේදීන් සහ බ්ලොගර්වරුන් ඇතුළු අන්තර්ජාල මාධ්‍යකරුවන් සඳහා

මාධ්‍යවේදීන් සහ බ්ලොගර්වරුන් ඇතුළු අන්තර්ජාල මාධ්‍යකරුවන් හරහා විවිධත්වය සහ අන්‍ය මත ඉවසීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් පුහුණු වැඩමුළුවකට සහ මාධ්‍යකරණ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් සඳහා විමර්ශනාත්මක  වාර්තාකරණ මධ්‍යස්ථානය (CIR) අයදුම්පත් කැඳවයි.

සත්‍යාපනය පිලිබඳ මෙවලම් අධ්‍යනය කරමින් පර්යේෂණාත්මක ගැඹුරු මාධ්‍යකරණයකට මුලපිරීමක් මෙම වැඩසටහන හරහා අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම වැඩසටහන තොරතුරු ගැඹුරින් සහ විකාශාත්මකව ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්‍රබල සහ මනා පර්යේෂිත මාධ්‍යකරණයක්  සඳහා වන  විමර්ශනාත්මක වාර්තාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ (සීඅයිආර්) මුල්පිරීමක අංගයකි.

පුහුණු වැඩසටහන සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන්නන්හට  මාධ්‍යකරණ ප්‍රදානයක් සමග පුහුණුකරුවකු සමග වැඩිදුර මාධ්‍යකරණයක නිරතවීමට අයදුම් කිරීමේ  අවස්ථාව හිමිවේ.

අයදුම්කරුවන් 2021 ජනවාරි මස 8 හෝ ඊට පෙර අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කළ යුතුය.

අයදුම්කිරීම සඳහා කාන්තාවන් වඩාත් උනන්දු කෙරේ.

තෝරාගත් අයදුම්කරුවන් පමණක් දැනුවත් කරනු ලැබේ.

අයදුම්පත් සබැඳිය පහත දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here